Košík 0 x Produkty (prázdný)

Žádné produkty

Bude determinováno Doručení
0 Kč Celkem

K pokladně

Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku
Počet
Celkem
0 ks zboží. 1 produkt v košíku.
Celkem za produkty:
Celkem
Pokračovat v nákupu Objednat
Nabídka

Obchodní podmínky ve zkratce

 • Nabízíme široký sortiment bytového textilu, šití a úpravu záclon nebo dekoračních látek
 • Ceny za zboží jsou uvedeny s DPH, sazba DPH 21%
 • Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží po dobu 24 měsíců
 • Při převzetí balíku vždy zkontrolujte jeho neporušenost
 • V případě zjištění závady je nutné vadné zboží zaslat zpět okamžitě
 • Od kupní smlouvy můžete podle zákoníku odstoupit do 14 dnů
 • Při platbě převodem, zasíláme číslo účtu společně s fakturou na Vámi uvedený e-mail v objednávce
 • Balné je zdarma, poštovné je zdarma od 2500,- Kč více v sekci Doprava
 • Jsme plátci DPH
 • Uvedené ceny u všech produktů eshopu jsou včetně DPH
 • V případě jakýkoliv dotazů pište
 • email: info@forinteriery.cz 
 • nebo volejte: + 420 607 840 549 
 • číslo CZK účtu:  1175085012/3030
 • číslo euro účtu: 1246902041/3030

 

 

I. Všeobecná ustanovení

1.1.

Provozovatelem internetového obchodu www.forinteriery.cz je fyzická osoba

Petr Uchytil, se sídlem Mezi Podjezdy 53/5, 312 00 Plzeň Česká republika

IČ 15720322,

DIČ CZ6612191190 (dále jen „prodávající“).

1.2.

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu forinteriery.cz (dále jen „kupující“).

1.3.

Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen „obchodní podmínky“), a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.4.

Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu forinteriery.cz mezi prodávajícím a kupujícím - jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „kupující - podnikatel“), řídí se jejich vzájemné vztahy zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami. V tomto případě se však kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak ani právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu podle článku IX. Odstavec 9.1 těchto obchodních podmínek.

1.5.

Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

1.6. 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. srpna  2013. Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

 

II. Předmět smlouvy

2.1.

Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu. 

2.2. 

Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.forinteriery.cz .

2.3.

Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu forinteriery.cz tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí 

sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak. 

2.4. 

Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu. 

 

III. Registrace kupujícího

3.1

Kupující má možnost vytvořit si na webových stránkách internetového obchodu www.forinteriery.cz svůj vlastní zákaznický účet, a to prostřednictvím své registrace. 

3.2 

Registrace kupujícího se provádí přímo prostřednictvím webových stránek www.forinteriery.cz. V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu www.forinteriery.cz , a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující nucen vyplňovat. Po vyplnění a potvrzení všech registračních údajů bude kupujícímu bez zbytečného odkladu odeslána emailová zpráva obsahující vyplněné údaje. 

3.3 

Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů), sledování historie a stavu všech svých objednávek, a dále kupujícímu umožňuje účast v případných soutěžích a diskuzích. 

 

IV. Objednávka zboží

4.1. 

Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen. 

4.2. 

Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové případně i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží. 

4.3. 

Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží těmito způsoby:

a) Prostřednictvím webových stránek internetového obchodu www.forinteriery.cz

b) E-mailem na adrese uchytilova@forinteriery.cz

c) Telefonicky na čísle 607 840 549 nebo 602 427 132 v pracovní dny od 09.00 do 17.00hod

4.4. 

Kupní smlouva se považuje za uzavřenou, když obsahuje tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa. 

 

V. Místo plnění

5.1.

Místem plnění závazku prodávajícího je sklad prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci – přepravní společnosti k dopravě zboží kupujícím.

5.2. 

Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání prvnímu dopravci.

 

VI. Cena a platba

6.1. 

Cena zboží objednaného kupujícím se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu forinteriery.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě 21%, není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno „bez DPH“. 

6.2. 

K ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek článku VII. těchto obchodních podmínek. 

6.3. 

Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny dobírkou (hotově řidiči dopravce při předání zboží nebo české poště s.p.) 

6.4. 

Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. 

6.5. 

Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad, dodací list a záruční list.

6.6. 

Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu www.forinteriery.cz označeny jako „sleva“, pak jsou tyto platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky. 

6.7.

Nabízíme platbu

- na dobírku

- převodem na účet

- platební kartou 

    

- hotově při odběru

VII. Dodací lhůta

7.1. 

V případě, že zboží má prodávající skladem, zavazuje se je vyexpedovat – předat dopravci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3(tří) pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se je expedovat dle aktuální dostupnosti, která je uvedená u každého produktu. 

7.2. 

V případě, že objednané zboží nemá prodávající skladem nebo je nebude možné z jiného důvodu předat dopravci či připravit k osobnímu odběru ve lhůtách dle předchozích dvou odstavců, oznámí tuto skutečnost prodávající kupujícímu a zároveň mu sdělí předpokládaný termín expedice či umožnění osobního odběru dodávaného zboží kupujícím. V případě, že by tento předpokládaný termín dle předchozí věty měl být delší než 7 (sedm) pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy, vzniká kupujícímu právo odstoupit od kupní smlouvy, avšak jen bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto důvodu pro odstoupení dozví.  

 

VIII. Dopravní podmínky a cena za dopravu

8.1.

Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobů jeho doručení v rámci České republiky: 

a) přepravní službou GEIS

b) Českou poštou

c) Zásilkovna.cz

 8.2. 

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci samotnému i prodávajícímu. 

Pokud kupující závaznou objednávku od přepravce nepřevezme, je prodávající oprávněn na zákazníkovi požadovat úhradu za poštovné ve výši 100,00kč, které musí prodávající přepravci zaplatit 

8.3. 

Jestliže kupující ve své objednávce zvolí produkt ze sortimentu kusových koberců, poté lze objednat přepravu pouze službou DPD, zvolí-li kupující jinou možnost než-li přepravní službu DPD prodávající je oprávněn objednávku stornovat.

 

IX. Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

9.1. 

Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí nebo okamžikem jeho předání prvnímu dopravci. 

9.2. 

Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

 

X. Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. 

Kupující je oprávněn v souladu s ustanovením § 53 odst.7 občanského zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.forinteriery.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží. 

10.2.

Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle předchozího odstavce mimo jiných zákonných důvodů  v případě, bylo-li zboží jakkoli upraveno dle jeho přání. 

10.3. 

V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, je kupující povinen vrátit na vlastní náklady již dodané zboží zpět prodávajícímu, a to kompletní (včetně veškerého příslušenství a dokumentace) v co nejvíc neporušeném obalu doporučeně. V případě, že obal bude znehodnocen má prodávající nárok vrácenou částku ponížit o částku znehodnoceného obalu. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené a bez zjevných známek užívání. 

10.4. 

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno na adresu provozovny prodávajícího. V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží, včetně čísla peněžního účtu, bankovního ústavu kupujícího. Prodávající zašle do 10 pracovních dnů částku za vrácené zboží na účet kupujícího.

10.5. 

V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu) a kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu. 

10.6. 

Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal, nejpozději však do 2 (dvou) dnů od jeho faktického převzetí. 

10.7. 

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v souladu s předchozími odstavci tohoto článku obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit mu již zaplacenou částku za toto zboží (vyjma dopravného) bez zbytečného odkladu po doručení zboží a jeho kontrole, nejpozději však do 7 (sedmi) pracovních dnů po doručení zboží prodávajícímu. Tato finanční částka bude vrácena kupujícímu bankovním převodem nebo poštovní poukázkou v závislosti na jeho požadavku vyjádřeném v odstoupení od smlouvy. Bude-li vrácené zboží doručeno prodávajícímu osobně kupujícím nebo jeho zástupcem, je prodávající povinen vrátit kupujícímu příslušnou částku v hotovosti oproti zpětnému převzetí zboží. 

10.8. 

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy dle předchozího odstavce, má prodávající vůči  kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu).

 

XI. Odpovědnost za vady, záruční podmínky a reklamační řád

11.1.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je kupující povinen reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy je sám zjistí nebo mohl zjistit, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů od převzetí zboží. 

11.2.

Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího kupujícímu. V tom případě nese odpovědnost za poškození zboží dopravce. Při převzetí zásilky je kupující, případně příjemce zásilky povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu písemně nebo elektronickou poštou na uchytilova@forinteriery.cz prodávajícímu a především dopravci, nejpozději však do 2 (dvou) kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí kupující se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena. 

11.3. 

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu www.forinteriery.cz, a to v délce trvání 24 (dvacetičtyř) měsíců od faktického převzetí zboží kupujícím. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat 

11.4.

Reklamaci vad zboží je kupující povinen učinit písemně na adresu sídla prodávajícího. V písemné reklamaci vad je kupující povinen vady označit nebo popsat jakým způsobem se projevují. Maximální doba vyřízení reklamace je 30 dnů. 

11.5. 

Současně s reklamací vad je třeba, aby kupující doručil prodávajícímu reklamované zboží osobně nebo doporučeně na adresu provozovny prodávajícího

PETR UCHYTIL

MEZI PODJEZDY 5 , 31200 Plzeň

spolu s dokladem o koupi zboží, a to s příslušenstvím a příslušnou dokumentací. Prodávající není povinen převzít zboží, které by mu bylo zasláno na dobírku. Reklamované zboží je kupující povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. 

11.6.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace. Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat telefonicky na tel: +420 607 840 549 a to v pracovní dny 9:00 – 17:00 hod nebo na uchytilova@forinteriery.cz. 

11.7.

Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom. 

11.8.

Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího – podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak. 

11.9. 

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. 

 

XII. Ochrana osobních údajů

12.1. 

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.  

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.  

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.  

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, 
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Tyto obchodní podmínky byly konzultovány SOS - Sdružením obrany spotřebitelů, o.s. (www.spotrebitele.info). To potvrzuje udělené jedinečné logo SAOP o provedení SOS – Spotřebitelského auditu obchodních podmínek, které naleznete na http://www.spotrebitele.info/audit/audit.php.

 

V případě nejasností ohledně těchto obchodních podmínek můžete SOS kontaktovat elektronicky na http://www.spotrebitele.info/poradna/vlozdotaz_saop.php nebo telefonicky na poradenské lince SOS 900 08 08 08 (8Kč/min).

XIII. Shoda s kupní smlouvou

13.1

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. 

13.2. 

Prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. 

13.3. 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- -li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

XIV. Online řešení sporů

S platností od 15.února 2016 ustavila Evropská komise platformu pro mimosoudní řešení sporů, která umožňuje spotřebitelům řešit spory týkající se jejich online objednávek bez nutnosti soudního procesu. Tento proces řešení sporů je k dispozici na následujícím externím odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Bohužel nejsme povinni a nemůžeme se řešení sporů alternativní (mimosoudní) cestou zúčastnit. Ohledně reklamací nás prosím kontaktujte na následující emailové adrese: info@forinteriery.cz

XV. Elektronická evidence tržeb

"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."